#ร่วมกับเรา #อากาศสะอาด

ขออากาศดีคืนมา

กรีนพีซเสนอให้กรมควบคุมมล…

มีส่วนร่วม

Report Nox&NO2 in Thailandมลพิษทางอากาศคือวิกฤตด้านสาธารณสุขระดับโลก ร้อยละ 95 ของคนทั่วโลกหายใจเอาอากาศที่ส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพเข้าไปและส่งผลให้มีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนับล้านคน

ข้อมูลดาวเทียมที่มีรายละเอียดชนิดไม่เคยมีมาก่อนนี้จัดทำขึ้นโดยดาวเทียมดวงใหม่ขององค์การอวกาศแห่งสหภาพยุโรป(the European Space Agency) และวิเคราะห์โดยกรีนพีซได้เปิดเผยให้เห็นถึงพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดหลักของไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศไทย

โดยทั่วไป ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน(NOx)1 สารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายนี้เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจและความเสียหายต่อปอดหากรับเข้าไปแบบเฉียบพลันและเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังหากรับเข้าไปในระยะยาว

การรับเอาก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในระยะยาว(Long-term exposure) สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในสหภาพยุโรป การรับเอาไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 75,000 คนต่อปี  ในจีน มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นโดยระบุวา ผลจากการสัมผัส NO2 นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจ 

นอกจากนี้ NO2 และ NOx ในบรรยากาศนไปสู่การก่อตัวของ PM2.5 และโอโซน ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศที่มีบทบาทสำคัญต่อผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลก

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม