ในประเทศไทย:

กรีนพีซ ประเทศไทย
1371 แคปปิตอล แมนชั่น ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร: 02 357 1921
โทรสาร: 02 357 1929
อีเมล์: info.th@greenpeace.org

แผนที่

In Thailand:

Greenpeace Southeast Asia (Thailand Office)
1371 Capital Mansion, 1st Floor,
Phaholyothin Road, Phayathai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +66 2 357 1921
Fax: +66 2 357 1929
e-mail: info.th@greenpeace.org

Map

ติดต่อแผนก