Nu har jag just mött Helene Samuelsson kommunikationschef och Olof Johansson Skogspolitisk chef, båda på Sveaskog, för en pratstund i ett varmt och blåsigt Almedalen.

Vi diskuterade kort de senaste avverkningarna av värdefull skog som jag kontinuerligt kritiserat Sveaskog för – men stannade vid en tydlig diskussion om vad vi kräver av och tänker om det ansvar för våra skogar som Sveaskog och deras uppdragsgivare, Regeringen har.

Clear-felled area in Ore Skogsrike.
Ore Skogsrike is a Swedish forest landscape with unusually high concentrations of high conservation value forests. Experts suggest that these forest areas are especially important to protect as reference areas and functional nature. The area was named a local pearl of nature by WWF in 2015.
Sveaskog is currently logging high value areas of Ore skogsrike.

Min viktigaste poäng är att den naturliga lösningen på klimatkrisen, det vill säga respekt för kvalitativt skydd av friska ekosystem,  måste högre upp på den politiska agendan och högt upp på Sveaskogs to-do list:

Den 4  juni diskuterade jag, på ett möte med Miljödepartementet, vår och Skydda Skogens rapport om det statliga skogsbolaget Sveaskogs systematiska avregistrering av Nyckelbiotoper. Nästa gång Helene, Olof och jag ses ska vi diskutera just den rapporten. En sådan diskussion ryms inte på en timma. 

Näst på min to-do lista är att återkomma med datum för oss att mötas igen.

Nedan finner ni lite om vad jag framförde under mötet idag:

Skydd av natur är det mest beprövade, snabbaste och billigaste sättet att sänka koldioxidhalten och samtidigt skydda redan lagrat kol, vilka båda är nödvändiga för att hålla oss under 1,5 graders global upphettning och undvika de allra värsta formerna av biologiskt sönderfall och extremvädersbacklash.

Fler och fler börjar inse detta och aktörerna som motsätter sig det skydd som behövs är idag lätträknade. Men de finns och därför känns det viktigt att upprepa det forskningen säger. IPEBS och IPCCS, alltså de globala panelerna för biologisk mångfald respektive klimat är tydliga – vi måste skydda mer skog/natur, både för den biologiska mångfalden och för klimatet. Vi är beroende av skogen, men den försvinner bokstavligen framför våra ögon ner i bränsletankar som biodrivmedel och i papperskorgar som engångsartiklar och annat som idag marknadsförs som bio-plats.


Varken klimatet eller livet i skogen (som vi är beroende av) tål så här många kalhyggen. Tiden för onödiga engångsartiklar och bränslen som förbränns, är bakom oss. Låt oss ställa om. För detta krävs att:

  •  Kontinuitetsskog måste bli olagligt att avverka. Tills dess måste skogsbolagen ta sitt sektorsansvar. Sveaskog måste gå först.

  •  Frivilliga avsättningar måste bli långsiktiga, transparenta, kvalitetssäkrade och utmärkta i terrängen. 

Vi når inte våra demokratiskt beslutade miljömål för skogen. Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som är ansvariga för miljömålen “Ett rikt växt- och djurliv” respektive “Levande skogar” säger att målen inte nås.

Anledningen till detta är att den riktiga skogen (inte att förväxla med trädplantage) blir mindre och mer upphackad, att skyddet av natur inte är tillräckligt omfattande och att skogsindustrin inte tar tillräcklig miljöhänsyn: kalhyggesbruk är fortfarande den vanligast förekommande metoden och värdekärnor (alltså det allra göttigaste i skogen) avverkas fortfarande på löpande band.

Sveaskog, statens skogsbolag, vårt skogsbolag har ett stort ansvar här, men prioriterar ett offensivt skogsbruk framför ett hållbart skogsbruk. Detta trots att de är ett statligt bolag som borde bidra till att vi uppnår våra redan demokratiskt beslutade klimat- och miljömål.

Det är anmärkningsvärt att ett statligt bolag tillåts verka stick i stäv med vad forskningen rekommenderar och vad vårt högsta beslutande organ har bestämt.

Miljörörelsen gjorde tidigare i år ett gemensamt upprop och fler än 45 000 personer skrev under för att få regeringen, med näringsminister Ibrahim Baylan i spetsen att ändra ägardirektiven för Sveaskog. För att Sveaskog ska bli en del av lösningen måste dessa punkter genomföras:

  • Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar
  • Använd statliga skogar med låga naturvärden och byt dessa mot privatägd skog med höga naturvärden så att dessa skyddas
  • Staten och Sveaskog ska ligga i framkant i att utveckla ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk
  • Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras

Staten måste bli en föregångare inom naturvård om vi ska klara miljömålen som riksdagen beslutat om, inte minst målen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Som det ser ut idag är vi inte i närheten av att nå dessa mål.
Kampen för skogen och vår överlevand kommer därför växlas upp, hoppas ni är med oss!

Kram
L